top of page

Vedtekter

Vedtekter for Helgeroa Vel, stiftet i 1946. 

Statutter for Helgeroa Vel, fattet av styret den 3.januar 1946, endret ved vedtekter vedtatt av årsmøtet den 6.3.02, og disse vedtekter vedtatt av årsmøtet 5.5.14.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Helgeroa Vel

 

§ 2 Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig

 

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse

 

2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser

 

2.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift

 

2.6 Velforeningen er medlem i Vellenes Fellesorganisasjon

 

§ 3 Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område omfatter Helgeroa og distriktet omkring

 

§ 4 Juridisk person

4.1 Foreningen er selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld

 

§ 5 Medlemskap

5.1 Enhver som bor eller har eiendom innen, eller har annen tilknytning til, området kan bli medlem. Det kan være flere medlemmer fra samme husstand. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt.

 

5.2 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent

 

§ 6 Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

§ 7 Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet, Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Kommer det flere fra samme husstand, har de stemmerett etter antall betalte medlemsskap.

 

7.3 Årsmøtet behandler

 • Årsmelding(er)

 • Revisorbekreftet regnskap(er)

 • Innkomne forslag, herunder forslag til bruk av Kabel-TV fondet

 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

 • Eventuelt opptak av lån eller salg av eiendeler

 • Eventuell godtgjørelse for styreverv

 • Valg av:

  • Leder for vellet (særskilt valg)

  • Fire styremedlemmer til velstyret

  • To varamedlemmer til velstyret

  • To revisorer

  • Valgkomité på tre medlemmer

  • Velkontakter for 2 år

  • Eventuell utsending til Vellenes Fellesorganisasjons landsmøte

  • Eventuelle komiteer'

7.4 Det velges en dirigent til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer

7.5 Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, hvorav om lag halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.6 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (mer enn halvparten) av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig og enkeltvis når det foreligger mer enn ett forslag. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Forslag til bruk av penger i Kabel-TV fondet (jfr. § 11) må være sendt styret innen fristen for innsending av forslag til årsmøtet. Forslag til bruk av fondsmidlene krever 2/3 flertall i årsmøtet for å bli vedtatt.

7.7 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10% av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9 Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter skal avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst et medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10 Velforeningens ledelse (styret)

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter.

10.2 Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi

 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

 • Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

 • Representere foreningen utad

10.3 Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det

10.4 Alle saker og all korrespondanse skal være tilgjengelig på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså dissenser som forlanges protokollert.

10.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp for gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1.1 til 31.12

10.6 Styret er beslutningsdyktig når tre eller flere av styrets (vara)medlemmer møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 11 Kabel-TV fondet

11.1 Pengene etter salget av Helgeroa Kabel-TV skal stå på høyrentekonto, og kan brukes til beste for Helgeroas befolkning. Det kan brukes maksimalt 100.000,- per år av fondsmidlene.

§12 Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart, hvis ikke annet bestemmes av årsmøtet.

§13 Oppløsning. Sammenslåing. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet annet valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsbetaling tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andeler av disse.

13.3 Sammenslåing med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Line Berre Paulsen
bottom of page